Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 18.4.2011
Променен 11.3.2022

Биография
Публикации
Книги  Статии  Доклади  Ръкописи  Цитати
Филми
Исторически  Документални  Чужди
д-р
ГАНКА КАМИШЕВА
С Т А Т И И

58. Л. Спасов, Г. Камишева, 100 години от рождението на академик Милко Борисов, Списание на БАН (2) 47-50 (2021)

57. Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев – живот и дейност. – сп. Наука, 30(1) 62-65 (2020)

56. Г. Камишева, Мястото на д-р Димитър Мутев в „Ранните пътища на българнската модерност“. – Светът на физиката (4) 406-412 (2018)

55. Г. Камишева, 120 години Съюз на физиците в България. Съюзна дейност 1898-1950. – Светът на физиката (2) 154-159 (2018)

54. Г. Камишева, Приноси на българската физичка проф. д-р Елисавета КарамихайловаСписание на БАН (1) 48-57 (2018)

53. Г. Камишева, Ролята на Нестор Марков за създаването на българска физическа терминология. – Юбилейна научна сесия “Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието”, съставител Диана Благоева, 24.11.2016, Институт за български език, БАН (2017) 63-76

52. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика през 19 век. – Нестор Марков (1836–1916) биобиблиография (М. Младенова, автор), Регионален исторически музей, Плевен (2016) 33-42.

51. Г. Камишева, Исторически методи за измерване на разстояния. – История на физиката Трети национален конгрес по физически науки, Сборник доклади (2016) 116-120

50. Г. Камишева, Научните интереси на акад. Георги Наджаков. – Списание на БАН (5) 56-62 (2016)

49. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика и математика (1836–1916). – Светът на физиката (3) 281-293 (2015)

48. Г. Камишева, Международната конференция по история на физиката в Кеймбридж. – Светът на физиката (3) 336-341 (2014)

             

47. Г. Камишева, Кабинетът на Георги Наджаков – исторически обект на Европейското физическо дружество – Светът на физиката (2) 197-213 (2014)

46. Г. Камишева, А. Г. Петров, Сладкодумникът на българската физика. – Н. Балабанов, Откровения, Унив. Изд. П. Хилендарски, Пловдив (2012) 204-210

45. Г. Камишева, Втора международна конференция “Корените на физиката в Европа” 100 години космични лъчи – Списание на БАН (6) 60-64 (2012)

44. Г. Камишева, Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите. – Светът на физиката, кн. (1) 93-96 (2012); Наука (52) 142-145 (2013)

43. Г. Камишева, Паметна книга на Съюза на физиците в България 2007–2011. – Отчетен доклад на Управителния съвет на Съюза на физиците в България, VІІ Конгрес, СФБ, София (2011) 45-46

42. Г. Камишева, Корените на теоретичната физика в България. – От Ръдърфорд до колайдера, Сборник с резюмета, Национален семинар, Астрономическа обсерватория с планетариум, Ямбол (2011) 13-14

41. Г. Камишева, Симпозиумът “Корените на физиката в Европа”. – Светът на физиката (4) 435-440 (2010)

40. Г. Камишева, Бъдещето на Европейското физическо дружество. – Светът на физиката (3) 348-349 (2010)

39.Г. Камишева, Л. Спасов, 10 години от смъртта на акад. Милко Борисов. – Светът на физиката (2) 212-213 (2009)

38. Г. Камишева, 40 Години Европейско физическо дружество. – Светът на физиката (4) 451-452 (2008)

37. Г. Камишева, Честване 110 годишнината на Физико-математическото дружество. – Светът на физиката (4) 448-449 (2008)

36. Г. Камишева, Изложба за академик Георги Наджаков. – Някои съвременни направления в развитието на физиката, Ученическа научна сесия, ИФТТ, София (2007) 9-11

35. К. Коленцов, Г. Камишева, Успешен бизнес в областта на приложната физика в България (за П. Стефанов). – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) 168-170

34. Г. Камишева, А. Г. Петров, Въведение. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) с. 1

33. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) 139-143

32. Г. Камишева, Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на 20 век. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София, (2006) 101-110

31. Г. Камишева, Наукометрични данни за научноизследователската дейност на Милко Борисов (1921–1998). – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София, (2006) 41-47

30. Г. Камишева, Основоположници на експерименталната физика в Българската академия на науките. – Balkan Conference of Young Scientists, СУБ, Пловдив, т. 5 (2006) 382-388

29. Г. Камишева, Основоположници на теоретичната физика в Българската академия на науките. – Balkan Conference of Young Scientists 2005, СУБ, Пловдив, т. 5 (2006) 376-381

28. Г. Камишева, Особености в обучението по физика при създаването на Централното Епархийско училище в Пловдив. – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Унив. изд., Пловдив (2005) 79-82

27. Г. Камишева, Кратка научна биография на професор Георги Иванов Манев (15.01.1884–15.07.1965). – Развитие и разпространение на физическите знания в България, Научен симпозиум, Унив. изд., Пловдив (2005) 38-44

26. Г. Камишева, Постиженията на физическите науки в БАН. – Светът на физиката (3) 314-323 (2005)

25. Г. Камишева Музей на физическите науки в България. – Светът на физиката (4) 371-372 (2004)

24. Г. Камишева, Сесия в памет на академик Милко Борисов. – Светът на физиката (1) 68-70 (2004)

23. Г. Камишева, In memoria ст.н.с. А. Ф. Ваврек (1947–2003). – Светът на физиката (4) с. 385 (2003)

22. Г. Камишева, ИФТТ "Акад. Г. Наджаков" на 30 години. – Светът на физиката (1) 58-60 (2003)

21. Г. Камишева, Историята на физическите науки в творчеството на академик Милко Борисов (18.02.1921–05.11.1998). – Сесия в памет на академик Милко Борисов, Еп. К. Преславски, Шумен (2003) 18-31

20. Г. Камишева, А. Г. Петров, Тридесет години Институт по физика на твърдото тяло при БАН – исторически корени и настояще. – Списание на БАН (1) 80-86 (2003)

19. Г. Камишева, Някои особености в историята на физическите науки в България. – Светът на физиката (2) 152-159 (2002); в От кварките до вселената, съст. Д. Динев, София, СФБ (2005) 217-227

18. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за математическа или теоретична физика в университета (1921 – 1944). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян, (2001) 183-190

17. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884 – 1965). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 179-182

16. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година. – Сборник доклади 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, СФБ, Свищов (2000) 334-337

15. A. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г. – Светът на физиката (2) 130-134 (1999)

14. Г. Камишева, 180 години от рождението на първия учен метеоролог българин Д-р Димитър Стефанов Мутьев (4 септември 1818–13 януари 1864). – Светът на физиката (2) 145-148 (1998)

13. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година. – Светът на физиката (4) 37-44 (1994)

12. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Физически науки. – Из историята на Българското книжовно дружество 1869 – 1911, М. Дринов, София (1994), 115-133

11. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Приносът на гръцките и елино-българските училища за преподаване и популяризиране на физиката сред българите. – Списание на БАН (2) 70-76 (1993)

10. Г. Камишева, Физиката в свищовското училище на Емануил Васкидович. – Светът на физиката (3) 169-172 (1993)

9. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Някои характерни особености в развитието на обучението по физика в българските средни училища. – Физика (3) 3-11 (1992)

8. Г. Камишева, Как се стига до създаване на самостоятелна специалност физика в Софийския университет. – Светът на физиката (2) 104-109 (1992)

7. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек, Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет. – Физико-математическо списание (1–2) 3-15 (1991)

6. Г. Стоева, Физиците се събраха в Солун. – Знаме, Търговище, № 83, 5 ноември 1991

5. Г. Камишева, 120 години от създаването на първата пълна гимназия в България. – Бюлетин на ДФБ (1) 43-48 (1989)

4. М. Борисов, Г. Камишева, Физиката в Пловдивското класно училище до Освобождението. – Физика (6) 34-41 (1988)

3. Г. Камишева, М. Борисов, Обучението по физика в българското класно училище "Св. Кирил и Методий" в Пловдив до Освобождението. – Светла летопис (120 години от създаването на първата гимназия в България – ЕСПУ "Димитър Благоев"), Хр. Г. Данов, Пловдив (1988) 38-52

2. Г. Камишева, Относно източниците, използувани от Найден Геров при написване на първия български учебник по физика. – Бюлетин на Дружеството на физиците (3), 33-36 (1987)

1. М. Борисов, Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев и българската физика. – Природа (1) 77-82 (1984); (2) 68-73 (1984)

Начало

Web