Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 4.11.2019
Променен 30.12.2021

Биография
Публикации
Книги  Статии  Доклади  Ръкописи  Цитати
Филми
Исторически  Документални  Чужди
д-р
ГАНКА КАМИШЕВА
Ц И Т А Т И

І. М. Борисов, Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев и българската физика, Природа (1) 77-82 (2) 68-73 (1984)

 1. Н. Балабанов, Явлението Найден Геров. Първият наш физик и лирик, лексикограф и дипломат; бележит педагог, просветител и общественик, Унив. изд. “Паисий Хилендарски”, 2014

 2. Н. Рачев, Метеорологията и геофизиката в 125 годишната история на преподаване на физика в СУ “Св. Кл. Охридски”, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет, (2015) с. 5-25

 3. Н. Сретенова, Начало на метеорологическата наука в България, Светът на физиката, 1992, кн. 4, с. 221

 4. Н. Сретенова, Университетът и физиците. Начало, Херон прес, София, 2000, с. 227

II. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, Народна просвета, София, 1985
 1. И. Алексиев, Омаяни от кораби мъже, т. 1, Варна, Морски свят, 2006, с. 46

 2. В. Андреев, 115 години български метеорологични наблюдения, Светът на физиката, 2002, кн. 4, с. 365; От кварките до вселената, София, 2005, с. 229-235

 3. В. Андреев, Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки, сп. Наука (3) 57-62 (2015)

 4. В. Андреев, Дисертацията на Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки, Елена и Димитър Мутеви: Ранните пътища на българската модерност, СУ (2017) 65-78

 5. Н. Балабанов, Явлението Найден Геров. Първият наш физик и лирик, лексикограф и дипломат; бележит педагог, просветител и общественик, Унив. изд. “Паисий Хилендарски”, 2014

 6. Г. Бояджиев, Актуални проблеми на историята на науката в България, Списание на БАН, 1997, кн. 2, с. 12-13

 7. М Гайдарова, Е Масленкова, И. Коцева, Образованието по физика в българското училище през Възраждането до първата половина на 20 век, Светът на физиката (2) с. 170-179 (2018)

 8. М. Замфиров, Ц. Попов, Творческият път на бележити български учении като елемент в обучението по физика и астрономия в 9-12 клас, Сп. Физика, 2007, кн. 1 с. 8-16

 9. А. Мелконян, Родолюбиво дело [Резенция за книгите Предшественици и Основоположници], Орбита, 1989, бр. 23 (1065) 10 юни 1989, с. 1

 10. Н. Ненова, М. Цонев, Б. Злотин, А. Зусман, Физически ефекти и явления – ключ за решаване на изобретателски задачи, София, 1992, с. 147

 11. Н. Савов, Използвана литература и извори, Из историята на Българското книжовно дружество 1869–1911, София, изд. М. Дринов, 1994, с. 235

 12. Р. Стоянова, А. Марковска, Б. Пълева, П. Парапунски, Проблеми и реалности в обучението по физика, рефлектиращи върху техническите дисциплини, изучавани в технически колеж, Сборник доклади на 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, 11-14 май 2000, Свищов, с. 281-285

 13. В. Шкодров, Космологията на Аристотел. Богомилската ерес и Парижкият университет, Сборник на Националната конференция по физика в Кърджали, 1985, с. 151

III. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Основоположници на обучението по физика в България, Народна просвета, София, 1988
 1. В. Андреев, 115 години български метеорологични наблюдения, Светът на физиката, 2002, кн. 4, с. 365; От Кварките до вселената, 2005, с. 228-235

 2. В. Андреев, Дисертацията на Димитър Мутев и началото на българските изследвания по физическите науки, Елена и Димитър Мутеви: Ранните пътища на българската модерност, СУ (2017) c. 65-78

 3. Н. Балабанов, Явлението Найден Геров първият наш физик и лирик, лексикограф и дипломат; бележит педагог, просветител и общественик, Университетско изд. Паисий Хилендарски, Пловдив, 2014, с. 128

 4. Н. Балабанов, Йоаким Груев най-плодовитият пловдивски книжовник, Университетско издателство Паисий Хилендарски, Пловдив, 2016, с. 124

 5. Н. Балабанов, Приносът на Найден Геров и Йоаким Груев в разпространението на физически знания в нашата страна, Светът на физиката (1) (2019)

 6. Г. Бояджиев, Актуални проблеми на историята на науката в България, Сп. БАН, 1997, кн. 2, с. 6-13

 7. М. Гайдарова, Е. Масленкова, И. Коцева, Образованието по физика в българското училище през Възраждането до първата половина на 20 век, Светът на физиката (2) с. 170-179 (2018)

 8. Д. Димов, Исторически подвиг на пловдивската гимназия Св. Кирил и Методий, Изд. Жанет-45 (2000)

 9. М. Замфиров, Ц. Попов, Творческият път на бележити български учении Като елемент в обучението по физика и астрономия в 9-12 клас, Сп. Физика (1) 8-16 (2007)

 10. А. Мелконян, Родолюбиво дело [Резенция за книгите Предшественици и Основоположници], Орбита, 1989, бр. 23 (1065) 10 юни 1989, с. 1

 11. N. Nancheva, Pages from History of Physics Education in Rousse, Dissemination and Development of Physics and Mathematics on the Balkans, Sofia, ISSP-BAS (2012) с. 55

 12. Н. Савов, Използвана литература и извори, Из историята на Българското книжовно дружество 1869-1911, София, изд. М. Дринов, 1994, с. 235

 13. Н. Сретенова, Университетът и физиците. Начало, Херон прес, София, 2000, с. 227

 14. С. Стамболова, Д. Иванова, Н. Балабанов, Приносът на Пловдив за разпространението и развитието на физически и математически знания у нас през втората половина на 19 век, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, С., 2007, с. 79

 15. E. Maslenkova, M. Gaydarova, The first bulgarian textbooks on physics, AIP Conference Proceedings 2075, 180023 (2019)

 16. А. Петков, Преподавателската и преводаческата дейност на Йоаким Груев в Пловдивското българско класно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – начало на съвременно европейско обучение по физика, Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, Пловдив, 10 май 2005, с. 89-95

 17. М. Цонев, Техниката и техническите науки в творчеството на дейци на Българското книжовно дружество до Освобождението на България, част І, Списание на БАН, 1993, кн. 1, с. 23-24

 18. М. Цонев, Технически науки, Из историята на Българското книжовно дружество, 1869-1911, София, изд. М. Дринов (1994) с. 183

IV. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек, Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет. – Физико-математическо списание (1–2) 3-15 (1991)
 1. Н. Балабанов, Явлението Найден Геров първият наш физик и лирик, лексикограф и дипломат; бележит педагог, просветител и общественик, Университетско изд. Паисий Хилендарски, Пловдив, 2014, с. 128

 2. N. Krementsov, Neither Life, Nor Death, Biomedical research in Russia, Chapter 3 (2011)

 3. N. Krementsov, Revolutionary experiments, The Quest for Immortality in Bolshevik Science and Fiction, Oxford University Press, 2013, p. 226, ISBN 978-0-19-999298-0

V. Г. Камишева, Физиката в свищовското училище на Емануил Васкидович. Светът на физиката (3) 169-172 (1993)
 1. М. Гайдарова, Е. Масленкова, И. Коцева, Образованието по физика в българското училище през Възраждането до първата половина на 20 век, Светът на физиката (2) с. 170-179 (2018)

VI. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година. – Светът на физиката (4) 37-44 (1994)
 1. Р. Стоянова, Р. Попова, Обезпечаване на обучението по физика в българските Солунски гимназии, Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, Пловдив, 10 май 2005, с. 69-78

VII. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Физически науки. – Из историята на Българското книжовно дружество 1869 – 1911, М. Дринов, София (1994), 115-133
 1. И. Алексиев, Омаяни от кораби мъже, т. 1, Варна, Морски свят, 2006, с. 50

 2. М. Гайдарова, Е. Масленкова, И. Коцева, Образованието по физика в българското училище през Възраждането до първата половина на 20 век, Светът на физиката (2) с. 170-179 (2018)

 3. К. Коленцов, Открития и изобретения на физици от СУ и БАН. – Сп. БАН (1) 44-52 (2007)

 4. К. Коленцов, Постижения на приложната физика в БАН, Акад. Изд. Проф. Марин Дринов, София, 2010, с. 113, 123

 5. Н. Рачев, Метеорологията и геофизиката в 125 годишната история на преподаване на физика в СУ “Св. Кл. Охридски”, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 5-25

VIII. Г. Камишева, 180 години от рождението на първия учен метеоролог българин Д-р Димитър Стефанов Мутьев (4 септември 1818–13 януари 1864). – Светът на физиката (2) 145-148 (1998)
 1. Н. Рачев, Метеорологията и геофизиката в 125 годишната история на преподаване на физика в СУ “Св. Кл. Охридски”, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 5-25

IX. A. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г. – Светът на физиката (2) 130-134 (1999)
 1. Н. Начева, Докторски дисертации по физика, защитени от българи, свързани с обучението по физика в град Русе, Сборник доклади на 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, 11-14 май 2000, Свищов, 338-344

X. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година. – Сборник доклади 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, СФБ, Свищов (2000) 334-337
 1. В. Голев, А. Антонова, Л. Филипова, Катедра Астрономия - години на растеж, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, София (2015) с. 38

 2. Н. Рачев, Метеорологията и геофизиката в 125 годишната история на преподаване на физкиа в СУ “Св. Климент Охридски”, Годишник на СУ, юбилейно издание, 50 години Физически факултет (2015) с. 5-25

XI. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884 – 1965). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 179-182
 1. М. Замфиров, Професор Рашко Зайков и проф. Георги Манев – Нов поглед върху конфликта между двамата учении, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, 101 (2008) с. 127-143

 2. М. Замфиров, Човекът и ученият Рашко Зайков, Светът на физиката, кн. 2, 178-195 (2008)

XII. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за математическа или теоретична физика в университета (1921 – 1944). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян, (2001) 183-190
 1. М. Замфиров, Човекът и ученият профессор Рашко Зайков, Светът на физиката, 2008, кн. 2, с. 178-195

 2. М. Замфиров, Професор Рашко Зайков и проф. Георги Манев – Нов поглед върху конфликта между двамата учении, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, 101 (2008) с. 127-143

 3. Н. Сретенова, Академичната кариера на проф. Георги Манев (по архивни докумнети от Български и американски източници), Наука, 2004, кн. 4, с. 58-65

 4. N. Sretenova, About Some Bulgarian and US Documents Highlighting G. Maneff’s Academic Career Promotion, Prof. G. Manev’s Legacy in Contemporary Astronomy, Theoretical and Gravitational Physics, Edited by V. Gerdjikov, M. Tsvetkov, Heron Press Science Series, Sofia (2005) 54-61

XІІI. Г. Камишева, Някои особености в историята на физическите науки в България. – Светът на физиката (2) 152-159 (2002); в От кварките до вселената, съст. Д. Динев, София, СФБ (2005) 217-227
 1. В. Голев, Кирил Попов – астрономът в сянката на математиката, Физика, 2004, с. 32-38

 2. Н. Рачев, Метеорологията и геофизиката в 125 годишната история на преподаване на физика в СУ “Св. Кл. Охридски”, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 5-25

 3. В. Василев. Години катедра Обща физика, Годишник на Софийския университет, 50 години Физически факултет (2015) с. 101-111

XIV. Г. Камишева, А. Г. Петров, Тридесет години Институт по физика на твърдото тяло при БАН – исторически корени и настояще. – Списание на БАН (1) 80-86 (2003)
 1. К. Коленцов, Откривателската и изобретателската дейност в Българската физика през ХХ век, Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, Пловдив, 10 май 2005, с. 54-63

 2. К. Коленцов, Открития и изобретения на физици от СУ и БАН през 20 век. – Сп. БАН (1) 44-52 (2007)

XV. Г. Камишева, ИФТТ "Акад. Г. Наджаков" на 30 години. – Светът на физиката (1) 58-60 (2003)
 1. Е. Вълков, In memoriam Георги Стефанов Наджаков, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, ИФТТ, София, 2007, с. 146, 148

XVІ. Г. Камишева, Историята на физическите науки в творчеството на академик Милко Борисов (18.02.1921–05.11.1998). – Сесия в памет на академик Милко Борисов, Еп. К. Преславски, Шумен (2003) 18-31
 1. К. Коленцов, Постижения на приложната физика в БАН, Акад. Изд. Проф. Марин Дринов, София, 2010, с. 304

XVІІ. Г. Камишева, Постиженията на физическите науки в БАН. – Светът на физиката (3) 314-323 (2005)
 1. К. Коленцов, Постижения на приложната физика в БАН, Акад. Изд. Проф. Марин Дринов, София, 2010, с. 303

XVIII. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921–1998), Марин Дринов, София, 2008
 1. А. Апостолов, Милко Борисов за себе си и другите за него, Светът на физиката, 2009, кн. 2, с. 223-224

 2. A. Bankov, K. Kolentsov, Petko Popov and optics in Bulgaria during the 20th century, Dissemination and Development of Physics and Mathematics on the Balkans, Sofia, ISSP-BAS (2012) с. 156

 3. К. Коленцов, Председателят на БАН акад. Никола Съботинов юбиляр, Сп. БАН (5) 36-42 (2011).

 4. K. Kolentsov, Merit of Prof. Todor Vasilev to promote physical knowledge, Dissemination and Development of Physics and Mathematics on the Balkans, Sofia, ISSP-BAS (2012) с. 153

 5. A. Karastoyanov, In Face to the Problems of the Century On the occasion of a century since the birth of Assene Datzeff, Dissemination and Development of Physics and Mathematics on the Balkans, Sofia, ISSP-BAS (2012) с. 145

 6. К. Момчилов, Изненадваща среща с акад. Милко Борисов, в. Дума, 10 март 2009

XIX. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика и математика (1836–1916). – Светът на физиката (3) 281-293 (2015)
 1. М. Гайдарова, Е. Масленкова, И. Коцева, Образованието по физика в българското училище през Възраждането до първата половина на 20 век, Светът на физиката (2) с. 170-179 (2018)

 2. S. Markov, Bulgarian teachers and scholars around Liberation, История на физиката Трети национален конгрес по физически науки, София (2016) с. 46-54

 3. М. Младенова, Учителят Нестор Марков и дейността му в Харманли, Хасково и Плевен, Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието, София (2017) с. 25-31

 4. В. Стойкова, Нестор Марков и многостранните аспекти на неговата книжовна дейност в контекста на българското образование през Възраждането, Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието, София (2017) с. 45-51

XX. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика през 19 век, В: М. Младенова, Нестор Марков (1836–1916) биобиблиография, Регионален исторически музей, Плевен (2016) 33-42
 1. S. Markov, Bulgarian teachers and scholars around Liberation, История на физиката Трети национален конгрес по физически науки, София (2016) с. 46-54

Начало

Web