Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 22.2.2008
Променен 30.12.2021

Биография
Публикации
Книги    Статии    Доклади    Ръкописи    Цитати
Филми
Исторически    Документални    Чужди
д-р
ГАНКА КАМИШЕВА
Научна автобиография

Област на научна квалификация: История на физическите науки в България

Родена 1956 г.
Омъжена
Деца: две

Обучение

Специалност физика за подготовка на учители, магистърска степен, СУ "Кл. Охридски", 1981
Доктор по физика от 20 май 2015, ИФТТ-БАН

Владее: английски и руски език (писмено и говоримо)

Професионален опит:

    16.06.1985–31.10.1988 секретар на Единния център по физика, БАН.
    01.11.1988 година физик в Института по физика на твърдото тяло, БАН
    12.05.1989 година научен сътрудник ІІІ степен
    15.10.1992 година научен сътрудник ІІ степен
    06.12.2001 година научен сътрудник І степен
    29.06.2011 година главен асистент
    20.05.2015 година доктор по физика (PhD)
    11.12.2015 година доцент

Участие в три проекта на Фонд научни изследвания при Министерство на образованието и науката
    Ф-251 (1992–1995 на стойност 68 000 лв)
    Ф-517 (1995–1999 на стойност 630 000 лв)
    ДНИМ 01/94 (2011–2012 на стойност 1 692 лв).

Ръководство на два проекта към Фонд научни изследвания при Министерството на образованието и науката
    Ф-1312 (2003–2007 на стойност 5 400 лв)
    ДНИМ 01/95 (2011–2012 на стойност 811 лв).

Преподавателска дейност:

Учител по физика: Гимназия в гр. Антоново (1981–1983); 118 СОУ в гр. София (02 – 06.1983); Техникум по текстил и облекло в гр. Омуртаг (1983–1984); 69 СОУ в гр. София (1984–15.06.1985).

Научно-организационна дейност:

Уредник на Музея по история на физическите науки при ИФТТ от 2000 година [48], [58], [Ф1]
Член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България (1994–1996; 2004–2007; 2007–2011).
Член на редколегията на сп. Светът на физиката (2009–2015)

Научни резултати:

Д-р Димитър Мутев. Търсенето на извори в българските държавни архиви и в СИБАЛ допринесе за изясняване ролята на д-р Димитър Мутев за развитието на физиката и метеорологията в България през ХІХ век [1, с. 165-208]. Неуспешният опит за достъп в архиви извън България е причина дейността му в Русия през периода от 1843 до 1856 г. да остане слабо проучена [8]. У нас е намерена докторската дисертация на Димитър Мутев, написана на латински език през 1842 година [23].

Българските учебници по физика и математика през ХІХ век. Подробно са проучени архивите на Найден Геров [2, с. 65-176], на Йоаким Груев [2, с. 229-293], на Емануил Васкидович [17], на Централното епархийско училище в Пловдив [10], [11], [12], [39] и българските учебници по математика [45] и физика [46], отпечатани до 1878 година. Намерени са източниците, използвани от Найден Геров при написване на първия български учебник по физика "Извод от физика" (1849) [9]. Определени са етапите в развитието на обучението по физика в българските училища през ХІХ век.

Физиката в Софийския университет до 1949 година: [14], [29]. Архивите на Софийския университет позволиха да се уточнят четените курсове по физика [26], преподавателската и научна дейности на професорите Порфири Бахметьев [13], [27], Георги Ив. Манев [30-31], [36], [38] и Георги Наджаков [Ф1], [28]. Изяснени са основните моменти [25] по създаването на самостоятелна специалност физика [15] и присъждането на докторска степен по физика в Софийския университет през 30-те години на ХХ век [24].

Изследователската дейност по физика през първата половина на 20 век [36], [52] е разделена на експериментална и теоретична в резултат на документално проучване [32].

Теоретичната физика [43], [49], [50], [67] в Софийския университет [33] и в Българската академия на науките [40].

Милко Борисов [57], [64] работи предимно в областта на физиката на твърдото тяло [4]. Широкият спектър на изследванията му включва: фотодиелектрични ефекти в кристалофосфори, израстване и изследване на кристали и слоеве от кадмиев сулфид и техните приложения, йонни трептения и вълни в газова и твърдотелна плазма, оптични интерферометрични методи, фононни спектри и еластични свойства на полупроводникови кристали, хидротермално израстване на пиезоелектричен кварц и кварцови прибори с обемни и повърхнинни микроакустични вълни, температурни вълни, модел за високотемпературна свръхпроводимост [42]. В Института по физика на твърдото тяло той полага основите на изследвания по история на физиката в България [35], [47], [Ф2]

Адрес

МУЗЕЙ ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ НАУКИ В БЪЛГАРИЯ
Институт по физика на твърдото тяло "Академик Георги Наджаков" - БАН
Цариградско шосе 72, София 1784

Тел.: (+359 2) 979 58 31 сл.; GSM: (+359) 899 75 05 90
Факс: (+359 2) 416 93 57
E-mail: gkamish@issp.bas.bg